top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene prestatie- en betalingsvoorwaarden Geomar Group BV

 

Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de opdrachtfiche of op voorzijde van de ereloonnota, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 

Artikel 1

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/ opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de klant vallen. Alle facturen van Geomar Group BV worden steeds geldig per email naar de klant gestuurd. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en door aanvraag extra werken van de klant. De factuur moet betaald worden binnen het aantal dagen vermeld op de factuur, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

 

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum of anders op factuur vermeld. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar en een schadebeding van 10% op het op de 10e dag onbetaald bedrag, verschuldigd. Per aanmaning die er gestuurd wordt, wordt 125 euro aanmaningskost aangerekend. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning worden alle prestaties opgeschort. Bovendien behoudt Geomar Group BV zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen en activiteiten op te schorten. Alle aanmanings-en inningskosten zijn ten laste van de bestemmeling van de factuur.

 

Artikel 3

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 4

De klant verbindt zich ertoe aan Geomar Group BV een gemakkelijke toegang tot de werf en de werken te verlenen, dit alles op diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Tevens dient de klant aan Geomar Group BV alle documenten en informatie vereist voor de uitvoering van de werken te bezorgen en zijn medewerking te verlenen. Ingeval door toedoen of nalaten van de klant, Geomar Group BV gehinderd wordt in de uitvoering van de werken, vertraging oploopt, of de werken dient te staken, dan worden de hieruit voortvloeiende door Geomar Group BV extra gepresteerde uren door gefactureerd aan de klant tegen het gangbare regietarief met een minimum van 250€ en dit in afwijking van de offertebepalingen. De hiermee verband houdende verplaatsingskosten zullen door gefactureerd worden tegen een kilometertarief en dit eveneens in afwijking van de offertebepalingen.

De klant heeft de verplichting om Geomar Group BV te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de werken, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal Geomar Group BV geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

 

Artikel 5

De klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten per aangetekend schrijven, met aanduiding van de reden van protest, kenbaar maken aan Geomar Group BV uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na levering of na factuurdatum. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur & de algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Geomar Group BV heeft, na ingebrekestelling van de klant, het recht om verdere diensten, leveringen of prestaties te schorsen, totdat alle vervallen facturen integraal werden vereffend. Geomar Group BV kan op eender welk moment de diensten, leveringen of prestaties met onmiddellijke ingang schorsen indien U in staat van faillissement bevindt, het vrije beheer van uw vermogen heeft verloren, of indien U de overeenkomst of de algemene voorwaarden en/of het werk van Geomar Group BV niet respecteert. Geomar Group BV moet hiervoor geen schade, noch kostenvergoeding voor betalen aan de klant.in geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht te Oudenaarde of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Uitsluitend het Belgisch recht zal worden toegepast.

 

Artikel 6

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van 850euro. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zonder gegronde reden is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

 

Artikel 7

Elke klacht met betrekking tot de geleverde documenten en de opgestelde facturen dient door de klant gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na ontvangst en met verwijzing naar het dossier. Bij gebrek hieraan, zullen de geleverde documenten en/of de opgestelde factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

 

Artikel 8

De contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Geomar Group BV wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht. De klant aanvaardt dat Geomar Group BV nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit hoofde van hinder uit nabuurschap. Geomar Group BV kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze te wijten is aan een grove fout in zijnen hoofde die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade. Geomar Group BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden. Er wordt overeengekomen dat hij met hen geen aansprakelijkheid in solidum draagt. Hij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten. Geomar Group BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fiscale , sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen eigen aan grondwerken of bouwwerken voortvloeiend uit de activiteiten van de klant, de architect of de aannemer. Geomar Group BV heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt. De geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de maximale dekking verstrekt door de maatschappij. De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering van de opdracht van Geomar Group BV elke partij de kosten en het ereloon van zijn technische raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade.

 

Artikel 9

Externe kosten, door derden aangerekend worden afzonderlijk doorgerekend.

 

Artikel 10

Geomar Group BV mag haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant overdragen. Geomar Group BV mag zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant onderaannemers aanstellen voor de uitvoering van de diensten, hierdoor blijft Geomar Group BV evenwel volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de diensten door deze onderaannemers.

 

Artikel 11

De werkuren starten steeds vanaf vertrek vanaf de maatschappelijke zetel t.e.m. aankomst op de maatschappelijke zetel gelegen in Riethof 2 bus 0103, 9700 Oudenaarde. Alle gepresteerde werkuren (waaronder ook telefonisch advies, beantwoorden van e-mails, ...) worden softwarematig correct tot op een seconde bijgehouden via een timetrackingsysteem. Het rapport hiervan vindt u bij iedere factuur.

 

Artikel 12

Uit het oogpunt van efficiëntie zal de communicatie rond uit te voeren werken door Geomar Group BV enkel via e-mail verlopen. Omschrijf steeds in detail het gevraagde werk + gewenste opleveringsdatum. Alle benodigde stukken (ook die van de door U ingeschakelde tussenpersonen of andere partijen, zoals van uw boekhouder, medewerker(s), leveranciers, ... dienen volledig en ruim op tijd aangeleverd te zijn. Als door Geomar Group BV extra werkzaamheden of spoedwerkzaamheden verricht moeten worden ten gevolge van het niet tijdig aanleveren van stukken, dan kunnen deze werkzaamheden tegen het daarvoor geldende spoedtarief in rekening gebracht worden.

 

Artikel 13

Geomar Group BV voert steeds alle gevraagde werken uit in regie aan het geldend uurtarief. Geomar Group BV behoudt echter het recht om jaarlijkse prijsaanpassingen door te voeren in het uurtarief & verplaatsingskosten; of alle tarieven te indexeren of andere prijsverhogingen van derden door te rekenen aan de klant. Als diensten met spoed verricht dienen te worden, dan kan een spoedtarief /hoger uurtarief met een verhoging van minimum 30% in rekening gebracht worden. De snelheid waarmee de gevraagde werken worden uitgevoerd, is mede afhankelijk van de workload & het wachtende bestaand cliënteel van Geomar Group BV. Uiteraard stellen we alles in het werk om alle gevraagde werken zo snel mogelijk op deugdelijke wijze af te wikkelen. Geomar Group BV werkt namelijk volgens het principe van first-in, first-out. Tenzij U kiest voor het spoedtarief. Uit te voeren werken op zaterdag, zon- & feest- en vakantiedagen worden aan dubbel uurtarief gerekend. Ons spoedtarief is ook aan de orde wanneer er buiten de kantoortijden (voor 9u & na 18u) werk gepresteerd dient te worden.

 

Artikel 14

De algemene voorwaarden van Geomar Group BV zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de Geomar Group BV en de klant. De algemene voorwaarden & maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen Geomar Group BV & de klant, kan hier niet van worden afgeweken. In de mate dat de bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken van hetgeen vervat in de deal, bestelbon, orderbevestiging of overeenkomst hebben de bepalingen van deze laatste voorrang. De algemene voorwaarden van Geomar Group BV zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst of algemene voorwaarden, dewelke integraal van kracht blijven. Geomar Group BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 7 kalenderdagen na de bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden zonder gerechtigd te zijn op enige vorm van schadeloosstelling en mits betaling aan Geomar Group BV van de reeds geleverde diensten.

 

Artikel 15

Alle offertes en aanbiedingen van Geomar Group BV zijn tenzij de offerte het anders vermeldt geldig gedurende 7 kalenderdagen.

 

Artikel 16

Bij slechte weersomstandigheden kunnen de meetwerken gestaakt worden, waardoor mogelijk de afleveringstermijn verlengd wordt. Technische problemen en ziekte worden eveneens als heirkracht aanzien.

 

Artikel 17

De opgestelde landmeetkundige documenten en al de bescheiden dienaangaande blijven uitsluitend en volledige eigendom van Geomar Group BV en dit zelfs na betaling van de factuur. Enkel een gebruik ervan wordt toegestaan. De intellectuele rechten op het eindresultaat zullen steeds blijven gelden.

 

Artikel 18

De verzekeringsmakelaar beroepsaansprakelijkheid is Protect nv, Jetsesteenweg 221, 1080 Brussel. Het kantoor is verzekerd onder het polisnummer OF.44727/V.002.

bottom of page